Tis u Blatna


Přejdi na obsah

§ 5 zákona 106/1999

Povinné informace


Informace v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 106/1999 sb. O svobodném přístupu k informacím
1. Oficiální název: OBEC TIS U BLATNA

Ostatní údaje:

sídlo: Tis u Blatna čp. 1, 331 65 pošta Žihle
IČ: 00573116
bankovní spojení: KB Kralovice, 33126371/0100
tel - fax: 373 395 550
e-mail: obec_tis@volny.cz
internetová adresa: www.obec-tis.cz
Datová schránka(IDDS): ugtbrb8
Obec je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Kralovice
Obec je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Kralovice

2. Vznik obce - důvod a způsob
Obec Tis u Blatna vznikla na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích
vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má i svůj historický původ. Podle dostupných informací se první zmínka o obci datuje v roce 1227.


3. Obec Tis u Blatna
· zastupitelstvo obce (7 členů)
· kontrolní výbor (předseda p. Martin Šuster)
· finanční výbor (předsedkyně p. Miroslava Pracnová)

Organizační struktura obecního úřadu:
· Jan Křepelka, starosta obce

· Martin Čáka, místostarosta
· Šárka Pecková, účetní obce

Úřední hodiny:
pondělí, středa 7,00 -11,30 12,00 - 17,00
úterý, čtvrtek 7,00 - 11,30 12,00 - 15,00
pátek 7,00 - 13,00

4. Poskytování informací
Dnem 1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Stanovuje obecnímu úřadu povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace o své činnosti a některé další informace zveřejnit. V ustanovení § 5 zákona je uvedeno, které informace jsou zveřejněny na místě veřejně přístupném. Zákon ustanoveními § 7 - § 11 stanoví důvody omezení nebo neposkytnutí požadované informace. Místem veřejně přístupným je pro tyto účely úřední deska Obecního úřadu Tis u Blatna, umístěná v chodbě Obecního úřadu Tis u Blatna a na vývěskách v obci Tis u Blatna a Kračín.

Informace jsou poskytovány na základě žádostí podaných ústně, písemně či prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Veškeré písemné žádosti vyřizuje sekretariát starosty obce. Žádost o poskytnutí informace musí být srozumitelná a musí z ní být zřejmé, kdo žádost podává a komu. Bez těchto údajů není podáním ve smyslu zákona, nepodléhá evidenci a bude odložena. Nevztahuje-li se požadovaná informace do působnosti Obecního úřadu Tis u Blatna, žádost se také odloží a tato skutečnost se sdělí žadateli do 3 dnů.

Lhůta pro poskytnutí informace stanovená zákonem se podle ustanovení § 20 prodlužuje v prvém roce účinnosti tohoto zákona na dvojnásobek, v druhém roce o polovinu. Obecná lhůta k vyřízení žádosti je 30 dnů v roce 2002, 23 dnů v roce 2001 a v letech následujících 15 dnů. Tato lhůta může být ze zákona určených závažných důvodů prodloužena o 20 dní v roce 2000, o 15 dní v roce 2001 a v letech následujících o 10 dnů. Žadatel bude o prodloužení lhůty vždy prokazatelně informován.

V případě, že žádosti nebude zčásti nebo zcela vyhověno, bude v zákonem stanovené lhůtě vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti je možno podat v zákonné lhůtě odvolání prostřednictvím Obecního úřadu. Týká-li se žádost o informaci informace, která je již zveřejněna, bude žadateli co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, sdělen údaj umožňující vyhledávání a získání zveřejněné informace.

Zpoplatnění podléhá pouze žádost o informaci podaná písemně, ústně podaná informace zpoplatnění nepodléhá. Sazebník úhrad za poskytování informací je stanoven v souladu s § 17 odst. 1 zákona a zahrnuje výdaje spojené s poskytnutím informace.


5. Opravné prostředky ve věci odvolání:
1. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
2. odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví,že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.
3. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
4. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
5. Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1, 3 a 4 platí pro rozklad obdobně.
6. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
Pro podání opravného prostředku není stanoven žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a o jakou věc se jedná (proti kterému rozhodnutí je podáno).

6. Nejdůležitější právní předpisy:
zákon 128/2000 Sb. o obcích
zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zákon 240/2000 Sb. krizový zákon
zákon 185/2001 Sb. o odpadech
zákon 254/2001 Sb. o vodách
zákon 22/2004 Sb. o místním referendu
zákon 250/ 2000 Sb. o rozpočtu
zákon 166/1999 Sb. o veterinární péči
zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně


Sazebník úhrad

Směrnice č. 106/1999


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku